जन्मेको ३५ दिन भित्रै आफ्नो स्थानीय निकायमा गई दर्ता गरौं ।सबैको व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ गराऔं । व्यक्तिगत घटना दर्ता दशक सन् २०१५ – २०२४ सफल पारौँ। जन्म दर्ता बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो।

धरौटि फिर्ता सेवा प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु के के हुन् ?

१.व्यहोरा सहितको निवेदन |

२.योजना तथा अनुगमन शाखाप्रमुखको सिफारिस |

३. कार्यालय प्रमुखको तोक आदेश |

४. निवेदन दर्ता |

५. धरौटी फिर्ताको निर्णय |

नेपाली पुरुष र भारतीय माहिलाबीच भएको बिवाह दर्ता कसरी हुन्छ?

नेपाली पुरुष र भारतीय महिलाबीच भएको विवाह प्रमूख जिल्ला अधिकारी वा कानूनले तोकेको अधिकारीद्वारा विवाह दर्ता ऐन, २०२८ बमोजिम विवाहको प्रमाण देखिने कागजातको आधारमा मात्र दर्ता गर्न सकिन्छ ।

Pages