जन्मेको ३५ दिन भित्रै आफ्नो स्थानीय निकायमा गई दर्ता गरौं ।सबैको व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ गराऔं । व्यक्तिगत घटना दर्ता दशक सन् २०१५ – २०२४ सफल पारौँ। जन्म दर्ता बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो।

ब्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धि विस्तृत जानकारी कसरी प्राप्त गर्ने?

ब्यक्तिको जीवनमा घटेका जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद तथा वसाई-सराई जस्ता घटनाहरु सम्बन्धित स्थानीय पन्जिकाधिकारी कहाँ गई घटनाको सूचना उपलब्ध गराउने र प्रमाणपत्र लिने कार्यलाई ब्यक्तिगत घटना दर्ता भनिन्छ ।

Pages