FAQs Complain Problems

समाचार

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मुलुकी देवानी संहिताको विवाह आमाबाबु र छोराछोरी, संरक्षक र माथवर, अंशवण्डा, घर बहाल र दुष्कृति सम्बन्धी व्यवस्था । ८०/८१ 09/19/2023 - 14:59 PDF icon मुलुकी-देवानी-संहिता-सम्बन्धी-विभिन्न-व्यवस्था.pdf
मुलुकी देवानी संहिताको दुष्कृति सम्बन्धी व्यवस्था । ८०/८१ 09/19/2023 - 14:57 PDF icon ८-मुलुकी-देवानी-संहिताको-दुष्कृति-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf
मुलुकी देवानी संहिताको घर बहाल सम्बन्धी व्यवस्था । ८०/८१ 09/19/2023 - 14:55 PDF icon ६-मुलुकी-देवानी-संहिताको-घर-बहाल-सम्बन्धी-व्यवस्था-१.pdf
मुलुकी देवानी संहिताको अशंवण्डा सम्बन्धी व्यवस्था । ८०/८१ 09/19/2023 - 14:54 PDF icon ५-मुलुकी-देवानी-संहिताको-अंशवण्डा-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf
मुलुकी देवानी संहिताको संरक्षक र माथवर सम्बन्धी व्यवस्था ८०/८१ 09/19/2023 - 14:53 PDF icon ४-मुलुकी-देवानी-संहिताको-संरक्षक-र-माथवर-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf
मुलुकी देवानी संहिताको आमाबाबु र छोराछोरी सम्बन्धी व्यवस्था ८०/८१ 09/19/2023 - 14:51 PDF icon ३-मुलुकी-देवानी-संहिताको-आमाबाबु-र-छोराछोरी-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf
मुलुकी देवानी संहिताको विवाह र सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी व्यवस्था ८०/८१ 09/19/2023 - 14:49 PDF icon २-मुलुकी-देवानी-संहिताको-विवाह-र-सम्बन्धविच्छेद-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf
मुलुकी देवानी संहिताको परिचय ८०/८१ 09/19/2023 - 14:47 PDF icon १___-मुलुकी-देवानी-संहिताको-परिचय.pdf